Vietnamese: Tiếng Việt

The Attorney-General's Department

Vietnamese: Tiếng Việt

Ngành Chưởng Lý (Attorney-General’s Department)

Ngành Chưởng Lý cung ứng đủ loại dịch vụ pháp lý và công lý dân luật cho Chính Phủ và điều hợp các dịch vụ của Bộ Tư Pháp.

Mục đích của Ngành Chưởng Lý - cùng với tổ chức lớn hơn tức là Bộ Tư Pháp – nhằm giúp tạo một môi trường an ninh và an toàn trong đó công chúng tại Tiểu Bang Nam Úc có thể sống và làm việc và những quyền cá nhân được bảo vệ; và nhằm cố vấn cho các cơ quan chính phủ và các cơ quan thẩm quyền pháp định trong việc giảm thiểu nguy cơ về phương diện kinh doanh và pháp lý.

Chi Tiết để Liên Lạc

Địa Chỉ Thư Tín: GPO Box 464 Adelaide South Australia 5001
Đt: (08) 8207 1555
Số Máy Fax: (08) 8207 1773
Email: agd@agd.sa.gov.au

Dịch Vụ Thông Dịch và Phiên Dịch (TIS)

Nếu quí vị cần thông dịch viên, và quí vị cư trú tại Tiểu Bang Nam Úc, xin hãy liên lạc với Translating and interpreting Service Interpreter Service (Dịch Vụ Thông Dịch Viên của Dịch Vụ Thông Dịch và Phiên Dịch) qua số điện thoại 131 450 và yêu cầu thông dịch viên điện thoại cho chúng tôi.

Trung Tâm Thông Dịch và Phiên Dịch của Tiểu Bang Nam Úc (ITC)

ITC là cơ quan Thông Dịch và Phiên Dịch Chính Thức của Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc. Cơ quan này được thành lập vào năm 1975 trực thuộc Ngành Chưởng Lý. Cơ quan ITC cung ứng đầy đủ các dịch vụ thông dịch và phiên dịch chuyên môn, kín đáo, hữu hiệu, và phẩm chất cao. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, cơ quan ITC đã phát triển tài năng về ngôn ngữ học và chuyên môn trong hơn 110 ngôn ngữ và tiếng địa phương. 

www.translate.sa.gov.au

Last updated: 
Thursday, 25 October 2012
Printer-friendly versionSend by email
Law Handbook online button
Law Handbook online button
Button for Find a Justice of the Peace
Button for Find a Justice of the Peace